Home    Partnerstwo    Produkty    Upowszechnianie    Linki    Kontakt   

Upowszechnianie


Project leaflet EN
Project leaflet PLKonferencja
Certyfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej
Warsaw 01.07.2016 r.

Presentations: Pierwsze transnarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu CertiVET

W dniach 13-14 października 2014 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie projektu „Certified VET trainer in the construction sector „CertiVET” z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich Agenda

Zaprezentowano koncepcję realizacji projektu CertiVET, główne cele i zadania projektu wraz ze szczegółowym harmonogramem prac oraz zaplanowane rezultaty pracy intelektualnej.
Omówione zostały zasady monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych w poszczególnych rezultatach oraz upowszechniania rezultatów pracy intelektualnej.
Uszczegółowiono zadania oraz terminy ich realizacji, sposoby realizacji zakładanych rezultatów projektu.
Ustalono zasady i formy współpracy oraz sposoby komunikacji w partnerstwie.
Omówiono kluczowe kwestie dotyczące spraw administracyjnych i finansowych dotyczących realizacji projektu CertiVET w oparciu o zalecenia zawarte w Przewodniku po programie Erasmus+ 2014.Prezentacje
Drugie transnarodowe spotkanie partnerskie w ramach projektu CertiVET

Gospodarzem drugiego międzynarodowego spotkania konsorcjum w dniach 10 – 11 czerwca 2015 r., był francuski Partner projektu, instytucja CCCA-BTP w Paryżu.Agenda

Głównym celem było przedstawienie przez wszystkie instytucje stanu zaawansowania prac nad rezultatami pracy intelektualnej O1, O2, O3 i O4.

Poszczególni partnerzy przedstawili wyniki badań krajowych obejmujących następującą problematykę:
  • zadania zrealizowane do tej pory przez każdą z instytucji,
  • informacje na temat kształcenia i szkolenia modułowego w każdym z krajów (przykłady dobrych praktyk),
  • standardy kwalifikacji/ kompetencji zawodowych dla trenera VET w każdym z krajów.
Przedstawiono strategię upowszechniania rezultatów projektu oraz omówiono kwestie merytoryczno-finansowe dotyczące przygotowania raportu postępów z realizacji projektu.

Omówiono kwestie upowszechniania rezultatów projektu przez wszystkich partnerów. Na poziomie krajowym, organizacje partnerskie wykorzystają istniejące sieci dla zaprezentowania projektu w mediach, a w szczególności w czasopismach branżowych i naukowych. Zostaną przygotowane materiały upowszechniające rezultaty projektu. Rezultaty projektu CertiVET zostaną upowszechniane podczas warsztatów partnerskich, konferencji i seminariów naukowych. 

<

Prezentacje


Trzecie warsztaty partnerskie w Galatii, Rumunia

W dniach 11-12 kwietnia 2016 r. odbyły się trzecie warsztaty partnerskie w projekcie CertiVET. Gospodarzem był Partner z Rumunii - Uniwersytet w Galatii. Agenda

W trakcie dwudniowych warsztatów, Partnerzy omówili powstałe w projekcie rezultaty:
  • Opis standardu kompetencji zawodowych dla Trenera VET w branży budowlanej (O3) na podstawie przeprowadzonych badań i analiz porównawczych w trzech krajach partnerskich wraz z uwzględnieniem istniejących rozwiązań i potrzeb rynku pracy (O1).
  • Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej nabytych w edukacji pozaformalnej i nieformalnym uczeniu się poprzez doświadczenie w pracy, w oparciu o przeprowadzone analizy porównawcze istniejących rozwiązań w danym kraju partnerskim oraz z wykorzystaniem uzgodnionego opisu standardu kompetencji zawodowych dla trenera, jak również z uwzględnieniem wymagań europejskiej normy ISO/IEC 17024:2012 dotyczącej jednostek prowadzących certyfikację personelu (O2)
  • Rozwiązań koncepcyjnych struktury i zakresu treści modułowego programu szkoleniowego (O4) dla kształtowania kompetencji zawodowych trenerów VET branży budowlanej z uwzględnieniem wymagań opracowanego standardu kompetencji zawodowych.
  • Platforma e-learning (O5) wspomagająca szkolenie Trenerów VET.
Omówiono zasady i wymagania proceduralne organizowania wydarzeń upowszechniających rezultaty pracy intelektualnej oraz raporty (O6) z tych działań.Presentations